Java Applet Program to demonstrate Font class methods

Write a Java Applet program to demonstrate Font class methodsSource Code
import java.applet.Applet;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;

public class FontDemoApplet extends Applet {

	public void paint(Graphics g) {
		
		Font f = g.getFont();
		String fontName = f.getFontName(); // Getting Font name
		String fontFamily = f.getFamily(); // Getting Font family
		int fontStyle = f.getStyle();      // Getting Font style
		int fontSize = f.getSize();        // Getting Font size
		
		String fontStl = "Font Style = ", fontS;
		
		fontName = "Font Name = " + fontName;
		fontFamily = "Font Family = " + fontFamily;
		fontS = "Font Size = " + fontSize;
		
		if( fontStyle == Font.PLAIN ) 
			fontStl += "Plain";
		if( fontStyle == Font.BOLD )
			fontStl += "Bold";
		if( fontStyle == Font.ITALIC )
			fontStl += "Italic";
		
		g.drawString(fontName, 50, 50);
		g.drawString(fontFamily, 50, 80);
		g.drawString(fontS, 50, 110);
		g.drawString(fontStl, 50, 140);
	}
}
/* <applet code="FontDemoApplet.class" width=200 height=200>
   </applet>
*/
Output